I rettssystemet

Oppdatert 18.04.2024

Dommene for lovbrudd mot dyr har lenge vært lave – i de tilfellene hvor dyremishandling i det hele tatt har nådd rettssystemet. Da NOAH fikk gjennomslag for dyrepoliti-satsing i 2015 skjedde det en endring også med straffenivået.

I 2000 ble strafferammene for brudd på Dyrevernloven (og fra 2010 Dyrevelferdsloven) hevet fra maksimum 1 år til maksimum 3 år for «grov overtredelse» (§ 37). Dette gjenspeilet seg imidlertid ikke i strengere dommer. Per 2018 er ingen i Norge noensinne idømt Dyrevelferdslovens strengeste straff for dyremishandling, selv ikke for de mest ekstreme overgrep mot dyr.

Rettspraksis før 2015

NOAH har gjennom hele sin historie anmeldt en rekke vanskjøtsels -og dyremishandlingssaker. Frem til 2015 ble de fleste saker som omhandlet dyr henlagt. Noen av sakene ble straffet med forelegg, og de færreste kom så langt som til domstolene. Flere ganger så man at andre lover enn Dyrevelferdsloven kunne gi strengere straff for overgrep mot dyr – f.eks. straffeloven for brudd på eiendomsretten ved å mishandle en annens dyr, eller forskrifter hjemlet i andre lover f.eks. jakt- og fangstbestemmelser.

I 2013 utførte NOAH en undersøkelse over anmeldelser etter dyrevelferdsloven 2009-2013, men ikke alle politikamre hadde oversikt over kriminalitet mot dyr. Likevel tegnet det seg et bilde: Anslag NOAH har gjort på bakgrunn av det vi mottok fra politiet, tyder på at ca. 150 saker på basis av dyrevelferdsloven har vært anmeldt til politiet i både 2010, 2011 og 2012, hvis man ser bort i fra saker som omhandler smugling av reptiler. Anslaget for 2009 er ca. halvparten av de andre årene, og for 2013 var det en økning i antall saker. Dette var saker som var anmeldt av NOAH og andre organisasjoner, direkte av privatpersoner eller av Mattilsynet.

Katten Pondus ble slått ihjel av nabo. NOAH postet dette bildet på sin facebookside, og reaksjonene på straffen var sterke.

Av ca 100 saker anmeldt i første periode av 2013, resulterte 11 i reaksjon - de fleste reaksjoner var forelegg. Blant disse 11 sakene var også en bot på 7000 kroner gitt til en person som gjentatte ganger slo naboens katt med en planke til den døde - boten ble ikke gitt med bakgrunn i dyrevelferdsloven, men for utførelse av skadeverk. Blant de mange henlagte sakene i 2013 finner man flere voldssaker mot familiedyr; "slått hund med treplanke", "gjentatte slag i hodet på hund", "skutt katt", "katt skutt i magen og påført alvorlig skade", "mishandling av katt", "halshugging av kanin" m.m. Året før, 2012, så bildet likt ut - men med noe flere reaksjoner, ca. 20 per 100 saker. De fleste reaksjonene er også dette året forelegg. Et forelegg er gitt for å ha sultet ihjel flere kyr. Det er også et par dommer - én for mislighold av mink i Rogaland. Blant henleggelsene dette året er det igjen mange tragiske katteskjebner - "mishandlet", "skutt", "skutt med luftgevær", "mishandlet med klemskader og spark", "grove skader med bl.a. avrevet hale". Også voldssaker mot hunder, innesperring av sauer uten vann og mat og å sette fyr på måkeunger er henlagt.

"Blant henleggelsene er det igjen mange tragiske katteskjebner - "mishandlet", "skutt", "skutt med luftgevær", "mishandlet med klemskader og spark", "grove skader med bl.a. avrevet hale"."

Årene før byr også på overvekt av henleggelser - hvorav noen utmerker seg: Å tenne på levende måker ble henlagt i 2011 - likeså avliving av kattunger med kniv. I 2010 ble en sak med pinnsvin som ble sparket til døde, henlagt fordi mistenkte var under 15 år. Samme år ble en sak hvor hund ble drept med kniv henlagt, med begrunnelsen at det var tvil ved gjerningsmannens tilregnelighet.

Dyremishandling mindre alvorlig enn skadeverk?

NOAH satt også sammen en sammenligning av straffereaksjoner på andre saker og dyremishandling. Vold mot dyr ble i mange tilfeller straffet mildere enn ulike lovbrudd som er i kategorien lavere alvorlighetsgrad. Her er noen eksempler:

 • 7000 kroner i bot for å ha slått en katt til døde med planke.1 Men 8000 kroner for å urinere på gata. 2
 • 5000 kroner i bot og 18 dagers betinget fengsel for å låse en hund inn i et bur og kaste den på havet slik at den druknet. 3 Men også 5000 kroner i bot og 18 dagers betinget fengsel foreslått av aktor for å uaktsomt unnlate å betale toll for en dyr klokke og veske – straffen ble tilslutt 14 000 kroner i bot.4
 • 14 dagers betinget fengsel for å ha mishandlet en katt til døde.5 Men 30 dagers ubetinget fengsel og 80.000 i bot for proforma ekteskap.6
 • 30 dagers fengsel for å ha sultet i hjel 24 storfe og vanstelt de øvrige så 11 måtte avlives på stedet.7 Likeledes 30 dagers fengsel for å ha sultet i hjel 21 sauer. 8 Men 60 dagers fengsel for tyveri og nasking.9
 • 10.000 i bot for å ha latt en ku ligge med bekkenbrudd i sin egen avføring i over 2 måneder.10 Men også 10.000 i bot for å ha kastet en pølse i ansiktet på en annen11 , og 10.000 i bot for bråkete oppførsel på offentlig sted.12
 • 2000 i bot for å ha sparket en måseunge.13 4000 i bot for å ha latt en hund ligge i en parkert bil i solsteiken – da politiet tok ut hunden blødde den fra tannkjøttet og kunne ikke stå på beina.14 (Et tilsvarende tilfelle ble henlagt, til tross for at hunden døde.) Men 5000 i bot for banning og urinering,15 og 6000 i bot for å ha kastet egg på naboen.16
 • 35 timers samfunnsstraff og 5000 i bot for å ha grillet en katt til døde i microbølgeovn og mishandlet en annen katt i microbølgeovn.17 Men 58 timers samfunnsstraff for tjuveri av båtmotorer og bensintanker,18 60 timers samfunnsstraff for blotting19 og 90 timers samfunnsstraff for trygdemisbruk.20

Disse eksemplene illustrerer at lovbrudd som ikke innebærer vold og som generelt anses for å ha lav alvorlighetsgrad, ble straffet rutinemessig strengere enn grov vold mot dyr. Rettssystemet fortalte på denne måten at grov vold mot dyr var blant de aller minst alvorlige lovbruddene. NOAH mente at et dyrepoliti ville bidra til at vold mot dyr ble brakt for domstolene, kunne etterforskes på riktig måte og få den oppmerksomhet den fortjener.

Foto: Erling Pande Braathen

Rettspraksis etter 2015

Etter at NOAH fikk gjennomslag for dyrepolitiordningen i 2015, har vi som forventet sett en klar endring i at flere saker blir etterforsket og tatt til retten, og straffene har blitt strengere:

Den første dommen som markerte et skille kom i 2015. En jeger ble dømt til 7 måneders fengsel og fratatt jaktretten for 5 år, for å ha latt jakthunder bite ihjel ville dyr og forårsake unødig lidelse for bl.a. rev og grevling. Retten slo fast at det er ”viktig at domstolen sender et signal om at det reageres besluttsomt på brudd på regler om jakt og dyrevelferd».21

"I februar 2016 ble en mann dømt i Høyesterett til fengsel i 90 dager for å drukne hunden Lucas – en sak NOAH anmeldte."

I februar 2016 ble en mann dømt i Høyesterett til fengsel i 90 dager etter fradrag for tilståelse, og forbud mot å eie, holde eller bruke hund eller andre husdyr i fem år for å drukne hunden Lucas – en sak NOAH anmeldte.22 Det følger av dommen at: «Ved fastsettelsen av straff er det først og fremst handlingens grovhet som er styrende. Det betyr at det må stå sentralt hvor mange dyr som rammes, hvor stor lidelse de er påført, og graden av skyld. Det bør videre legges vekt på at en streng straff understreker at dyr skal behandles med respekt».

I november 2016 ble en mann dømt i Høyesterett til fengsel i 1 år og 8 måneder for å ha sultet i hjel 92 storfe – en sak både Mattilsynet og NOAH anmeldte.23 Denne dommen slo fast at produksjonsdyr har samme rettsvern som familiedyr. I dommen heter det at: «(Høyesterett) er enig med lagmannsretten i at det ikke er grunnlag for å hevde at storfe i en besetning hvor det drives «industriell kjøttproduksjon» har mindre strafferettslig vern enn kjæledyr. Dette kan ikke være et argument for mindre straff». Videre følger det av dommen at: «Allmennpreventive hensyn tilsier at det reageres strengt på denne type overtredelser. Straffenivået kan dessuten bidra til å høyne dyrs status og vil gjennom dette kunne ha en holdningsskapende effekt».

"Allmennpreventive hensyn tilsier at det reageres strengt på denne type overtredelser. Straffenivået kan dessuten bidra til å høyne dyrs status og vil gjennom dette kunne ha en holdningsskapende effekt."
– Høyesterett, 2016

Litt senere i november 2016 ble en mann dømt til fengsel i 120 dager, samt ilagt forbud mot å eie, holde eller bruke husdyr i 10 år og inntil videre.24 Den domfelte hadde vanskjøttet katter – bl.a. holdt 8 katter innestengt i et 9 kvadratmeter lite rom uten tilgang til drikkevann og luft, og i stramme seler. Mannen hadde også holdt 4 katter innestengt i et utendørs kaninbur uten vann. Kattene ble holdt i stramme seler som var koblet sammen med hverandre.

I en av sakene NOAH anmeldte i 2017 ble en mann dømt i Eidsivating lagmannsrett til å betale en bot på 10 000 kroner for å ha tatt livet av en skjære med en rottefelle.25 Det følger av tingrettens dom at: «Loven oppstiller etter det retten kan se de samme krav til dyrevelferdsmessig forsvarlig avlivingsmetode for alle dyr, enten det er husdyr (tamdyr), ville dyr, skadedyr, fredede/vernede dyr eller jaktbare dyr, og uavhengig av dyrets art og størrelse så lenge det faller inn under loven».26 Dommen er ikke veldig streng, men markerer tydelig at også dyr som noen definerer som «skadedyr» skal beskyttes etter loven.

"Dommen markerer tydelig at også dyr som noen definerer som «skadedyr» skal beskyttes etter loven."

I august 2017 ble en mann dømt i Hedmarken tingrett til fengsel i 1 år og forbud mot å eie, stelle, holde eller på annen måte ha ansvar for husdyr.27 Den domfelte hadde over lang tid unnlatt å gi 18 sauer, 3 hester, 12 storfe og 15 høner tilstrekkelig fôr og vann. 6 storfe, 6 sauer og 15 høner hadde dødd av avmagring.

I juni 2017 ble en dame dømt i Høyesterett til fengsel i 15 dager for å ha brukt strømhalsbånd på hunden Leo.28 Det følger av dommen at: «det generelt er vanskelig å oppdage brudd på dyrevelferdsloven, og det faktum at husdyr er prisgitt menneskene som har ansvar for dem. Hensynet til allmennprevensjon og en effektiv håndheving av forbudsreglene i dyrevelferdsloven må derfor, slik flertallet ser det, være sentrale utgangspunkter for den konkrete straffutmålingen». Selv om dommen ikke er så streng, gir den straff for forhold som tidligere kun trolig ville ført til påpekning av plikt fra Mattilsynet.

I november 2017 ble en mann dømt i Drammen tingrett til fengsel i 1 år, og tap av retten til å eie, ha ansvar for, tilsyn og stell av alle dyrearter for alltid.29 Den domfelte hadde blant annet unnlatt å sørge for helsen til 2 hester og 3 ponnier i en periode på opp mot 8 år – bl.a. ikke beskjært hovene eller fulgt opp sykdom og skader.

"En mann ble dømt til fengsel i 2 år og 6 måneder for å ha sluppet hundene sine løs på tamrotter, kaniner og/eller grevlinger med det formål at hundene skulle angripe og bite i hjel dyrene. Dette er den strengeste straffen som har blitt idømt for dyremishandling så langt."

I desember 2017 ble en mann dømt i Salten tingrett til fengsel i 28 dager og forbud mot å eie, holde eller bruke husdyr i 5 år.30 Den domfelte hadde dopet ned tre kattunger med sovemedisin for så å ha avlivet dem ved å knekke nakken deres med hendene. I september 2018 ble en mann dømt i Tønsberg tingrett til fengsel i 75 dager og forbud mot å ha dyr i 10 år for et lignende forhold. Den domfelte hadde avlivet to katter ved å knekke nakken på de med hendene.31 I september 2018 ble en mann dømt i Sør-Trøndelag tingrett til fengsel i 8 måneder for å ha unnlatt å gi sine 24 katter tilstrekkelig mat og stell.32 Kattene var syke, skadet og avmagret. Retten uttalte at: «Skjerpende i denne saken er tiltaltes totale mangelfulle respekt for kattens velferd og regelverket som skal ivareta det».

I mai 2018 ble en mann dømt i Kongsberg og Eiker tingrett til fengsel i 2 år og 6 måneder, fradømt retten til å drive jakt i 5 år, og forbud mot å eie, holde, stelle, trene, bruke eller ha tilsyn med alle dyr inn til videre og minst 5 år.33 Dette er den strengeste straffen som har blitt idømt for dyremishandling så langt. Domfelte hadde i en periode på to år sluppet hundene sine løs på tamrotter, kaniner og/eller grevlinger som var fanget eller plassert i innhegning, med det formål at hundene skulle angripe og bite i hjel dyrene eller bite seg fast og holde dyrene før han foretok avliving med kniv eller annet redskap. Dette for å trene opp hundene til å bli «catch dogs».

Selv om fortsatt ingen har blitt idømt dyrevelferdslovens strengeste straff på 3 års fengsel, ser man en tydelig bedring i hvordan kriminalitet mot dyr behandles i rettsvesenet etter at dyrepoliti kom på plass –slik NOAH også forutså.

 1.  www.bt.no/nyheter/lokalt/7000-i-bot-for-kattedrap-2940861.html
 2. www.nettavisen.no/nyheter/3182268.html
 3. www.adressa.no/nyheter/sortrondelag/article8387043.ece
 4. www.adressa.no/nyheter/nordtrondelag/article6761995.ec
 5. www.stavangeravisen.com/art.asp?id=33797
 6.  www.sognavis.no/Innenriks/article1247300.ece
 7.  www.nrk.no/nyheter/distrikt/nordland/1.6212596
 8.  www.bt.no/lokalt/sf/article366426.ece
 9.  www.tk.no/nyheter/article2448981.ece 
 10.  www.p4.no/story.aspx?id=147552 
 11.  www.adressa.no/nyheter/trondheim/article1143888.ece
 12.  www.sarpsborgavisa.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20070318/AKTUELT/70318003
 13.  www.ba-avis.no/nyheter/article188452.ece
 14.  www.aftenposten.no/dyr/article395120.ece
 15.  http://pub.tv2.no/nettavisen/innenriks/article329474.ece
 16.  www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostfold/1.6147467
 17.  www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=276364
 18.  www.nrk.no/nyheter/distrikt/more_og_romsdal/1.6271927 
 19.  www.moss-dagblad.no/krim/article3859076.ece
 20.  www.nrk.no/nyheter/distrikt/hordaland/1.4309780
 21. 14-177669MED-SOST
 22. HR-2016-295-A (Lukas-dommen)
 23. HR-2016-2285-A (Jøa-dommen) 
 24. Dom av Aust-Agder tingrett 17.11.2016 
 25. LE-2017-183841
 26. TSOST-2017-122731 
 27. Dom av Hedmarken tingrett 25.08.2017 
 28. HR-2017-1250-A 
 29. TDRAM-2017-106844 
 30. Dom av Salten tingrett 18.12.2017 
 31. TTONS-2018-92265 
 32. Dom av Sør-Trøndelag tingrett 25.09.2018 
 33. Dom av Konsberg og Eiker tingrett 15.05.2018