Spørsmål og svar

Oppdatert 18.04.2024

NOAH har jobbet målrettet for å få på plass dyrepoliti innenfor politietaten – fordi det er dette som skulle til for at mishandling og vanskjøtsel av dyr skulle tas på alvor. Nedenfor finner du vanlige spørsmål og svar om kriminalitet mot dyr.

Hva er dyrepoliti og hva er dyrekrim-gruppe?

Politiets «dyrekrim»-gruppe er det samme som «dyrepoliti». NOAH jobbet for at dyrepoliti skulle være en egen enhet innenfor politietaten som prioriterer og spesialiserer seg på å oppklare og rettsforfølge saker hvor dyr er utsatt for vold og vanskjøtsel. Politiet har en unik stilling i samfunnet. De er tildelt makt og rett som ikke andre har, og er eneste som kan gripe inn overfor en mulig ulovlig handling. Derfor er viktig at det er nettopp politiet som også er den instansen som skal forfølge dyremishandlingssaker. I tillegg til å etterforske brudd på dyrevelferdssaker er det dyrepolitiet som forbereder disse sakene for domstolene. Dette sender et signal til domstolene om at saker som omhandler dyr er viktige og verdt sin plass i rettssystemet. Da NOAH fikk gjennomslag for satsing på dyrekriminalitet innenfor politiet, ble satsingen også kalt «dyrepoliti» av politikerne og justisministeren. Men politiet selv kaller enhetene for «dyrekrim»-grupper. Les mer om dyrepolitiet.

Hvor er det dyrepoliti?

Dyrepoliti startet som et treårig prøveprosjekt i Sør-Trøndelag høsten 2015. Ordningen var så vellykket at dyrepolitienheten ble videreført på permanent basis – og politiet anbefaler at det blir landsdekkende. NOAH fikk, i regjeringsplattformen 2018, gjennomslag for at hvert politidistrikt skal ha en dyrepoliti-enhet. Per januar 2020 er det dyrepoliti i Trøndelag, Sør-Vest, Øst, Vest og Innlandet politidistrikt. I løpet av 2020 er det bestemt at det også vil bli opprettet dyrepoliti i Troms politidistrikt.

Hvem er dyrepolitiet?

Dyrepolitiet består av politibetjenter og politijurister som har kompetanse innenfor dyrevelferdsrett enten gjennom erfaring eller gjennom utdanning. De jobber i de respektive politidistriktene som har etablert dyrepoliti-enheter.

Er ikke Mattilsynet et dyrepoliti?

Mattilsynet er et offentlig tilsynsorgan som ligger under Mat- og landbruksdepartementet. Mattilsynet har mange andre oppgaver enn å føre tilsyn med dyrevelferden, og NOAH ser at det blir en konkurranse mellom dyrevelferdssakene og de andre sakene innenfor Mattilsynet om hva som skal prioriteres. NOAH erfarer også at Mattilsynet ikke anmelder saker som gjelder alvorlig dyremishandling.

En del av dyrepoliti-satsingen i politiet, er at det også skulle være tettere samarbeid med Mattilsynet. Der det er opprettet dyrepoliti – «dyrekrim»-enheter – har også Mattilsynet opprettet enheter som skal samarbeide ekstra tett med politiet. Mattilsynets oppgave er å gå på tilsyn i dyrehold, og veilede eller gi pålegg om forbedring. Men dersom det er ulovligheter i dyreholdet, så skal Mattilsynet også samarbeide med politiet om anmeldelse, slik at politiet kan kobles inn og samle bevis. Politiet ligger under Justisdepartementet, og er ansvarlig for påtale – de kan altså ta saker til retten og det er de som primært samler bevis og som etterforsker. Mattilsynet og dyrepoliti-enhetene har altså forskjellige roller i en sak.

NOAH ser dessverre en tendens i samarbeidet mellom politiet og Mattilsynet , til at politiet henlegger saker basert på Mattilsynets uttalelser – uten å etterforske selv. Dette skrer også i saker hvor det er klare lovbrudd. NOAH ser også at Mattilsynet har alt for høy terskel for å anmelde og koble inn politiet i grove saker. Her har politiet og Mattilsynet et klart forbedringspotensiale. Et tettere samarbeid med organisasjoner som jobber for dyrs rettigheter, slik som NOAH, vil også bidra til å bekjempe dyrevelferdskriminalitet.

Kan dyrepolitiet hente dyr som ikke har det bra?

Dyrepoliti-enhetene vil først og fremst drive etterforskning. De vil kunne rykke ut, da gjerne sammen med Mattilsynet, for å samle bevis i en sak. Men dyrepolitiet patruljerer ikke, og drar ikke ut til dyrehold før det er en bekreftet sak på gang. Det er Mattilsynet som driver tilsyn i dyrehold for å se om det er lovlige forhold. Når Mattilsynet eller andre anmelder et dyrehold, vil dyrepolitiet kunne rykke ut for å samle bevis. Ivaretakelse av dyr som er vanskjøttet eller mishandlet er det gjerne Mattilsynet som utfører. Takket være en endring i dyrevelferdsloven kan nå slike dyr omplasseres selv om eier motsetter seg det – dette var noe NOAH jobbet for i flere år. Les mer om dette arbeidet. Men dessverre er det også mange dyr fra slike saker som avlives. NOAH arbeider for at Mattilsynet og politiet skal forbedre sitt samarbeid med frivillige organisasjoner slik at flere dyr kan få et godt liv.

Kan hvem som helst melde saker til dyrepolitiet?

Ja, alle som er vitne til ulovlig behandling av dyr kan anmelde dette til politiet. I de distriktene hvor dyrepoliti er på plass, vil det være de som etterforsker saken. I andre distrikter vil det være politi som ikke er spesialisert – og kvaliteten på etterforskningen kan variere. Man kan også tipse NOAH, slik at vi hjelper til og anmelder.

Har ordningen med dyrepolitiet bidratt til å øke dyrevelferden?

Ja, helt klart! Flere saker blir etterforsket og ført for retten. Ettersom dyrepolitiet har bedre rutiner for bevissikring og håndtering av dyremishandlingssaker ser man at flere saker som er ført inn for retten ender i en positiv dom. Dette bidrar til å øke oppmerksomheten rundt dyrekrimsaker og øke straffenivået, noe som igjen vil føre til økt respekt for dyrs rettigheter.
Les mer her om hvordan dyremishandling dømmes før og etter dyrepoliti-satsingen.

Trenger vi et dyrepoliti?

NOAH anmelder hvert år mange saker som omhandler vold mot dyr eller vanskjøtsel av dyr, både husdyr, ville dyr og familiedyr. Svært mange av disse sakene har blitt henlagt av politiet. Dyrs rettsvern er derfor langt fra bra nok i Norge, og derfor jobbet NOAH for dyrepoliti. Vi ser klar forskjell på hvordan dyremishandling ble behandlet før – og hvordan sakene håndteres der det er dyrepoliti. Vi trenger et dyrepoliti som tar disse sakene på alvor og viser til samfunnet at brudd på dyrevelferdsreglene ikke blir akseptert i Norge.

Tar ikke dyrepoliti ressurser fra det vanlige politiet?

Da NOAH startet kampanjen for dyrepoliti, var det noen som mente at arbeid mot vold mot dyr ikke var «viktig» nok til å ta ressurser hos politiet. Men dyrevelferdsloven er en minst like viktig lov som lover mot tyveri og hærverk på gjenstander. Det handler tross alt om vold mot levende skapninger som kan føle smerte. Dette skjønte snart både politiet selv og politikerne, og nå anser man det for viktig å slå ned på vold mot dyr. Ikke minst fordi det er en veldokumentert sammenheng mellom vold mot dyr og vold mot mennesker.

Vil alle dyr få det bra i Norge når vi får landsdekkende dyrepoliti?

Dyrepolitiet vil kun etterforske og gripe inn overfor ulovlig behandling av dyr. Dessverre er det svært mange dyr i Norge som lider – uten at det er ulovlig. Man trenger dyrepoliti for at dyr ikke skal lide av ulovlig mishandling eller vanskjøtsel. Men man trenger organisasjoner som NOAH for å kjempe for at dyr får bedre rettsvern, og lover som ikke tillater at dyr lider. Les mer om dyrs rettsstatus.

Er det dyrepoliti i andre land?

Ja, det finnes dedikerte avdelinger innenfor politiet i flere land, som jobber mot kriminalitet mot dyr. Nederland opprettet en dyrepolitiavdeling i 2011. Sverige opprettet også dyrepoliti i 2011 - «Djurpolisen». Les mer om dyrepoliti i Norge og andre land.