Dyrepoliti i Norge

Oppdatert 18.04.2024

I 2011 startet NOAH for alvor initiativet for å få dyrepoliti i Norge. I 2015 fikk vi gjennomslag og en avdeling ble etablert. I 2018 lover regjeringen landsdekkende dyrepoliti.

NOAH har i mange år anmeldt ulovlig dyremishandling, og sett at de fleste saker ble henlagt og at vold mot dyr ikke ble tatt på alvor. Vi hadde også lenge prøvd å spre kunnskap til politi og politikere om sammenhengen mellom vold mot dyr og vold mot mennesker.

Kunnskap om vold mot dyr til politiet

Siden 2008 sendte NOAH årlig ut informasjon til lokale lensmannskontorer om hvorfor det er viktig å følge opp dyremishandlingssaker. Vi har gjort oppmerksom på sammenhengen mellom vold mot dyr og vold mot mennesker, og opplyst at grov dyremishandling straffes mildere enn selv de minst alvorlige forseelser. Vi begynte også å sende dette skrivet med alle våre anmeldelser, og tok saken opp med Justisdepartementet. Les brevet.

"Siden 2008 sendte NOAH årlig ut informasjon til lokale lensmannskontorer om hvorfor det er viktig å følge opp dyremishandlingssaker."

I 2011 intensiverte NOAH arbeidet for at norske politikere skulle gå inn for dyrepoliti i Norge. Vi hadde en rekke politiske møter med de fleste partier, og kom særlig med innspill til FrP, MDG og Venstre som hadde diskusjoner om dyrepoliti. NOAHs Ark nr. 2/2011 hadde vold mot dyr som hovedtema - og voldsforskere både i Sverige og Norge ble intervjuet. NOAH drev informasjonsarbeid om denne sammenhengen overfor politikere, media, forskere og politiet.

"NOAH hadde over flere år jobbet for at Mattilsynet i større grad skulle anmelde grove tilfeller av dyremishandling/ vanskjøtsel, og se viktigheten av et dyrepoliti."

NOAH hadde over flere år jobbet for at Mattilsynet i større grad skulle anmelde grove tilfeller av dyremishandling/ vanskjøtsel, og se viktigheten av et dyrepoliti. I etterkant av et seminar hvor NOAH også bidro høsten 2012, gikk Mattilsynet endelig inn for dyrepoliti, og tok kontakt med politiet for samarbeid. Selv om politiet da hevdet at de ikke trengte dyrepoliti, var endring på gang.

Gjennombrudd i media

I 2013 produserte NRK Brennpunkt en dokumentar, «Bare et dyr», med grunnlag i NOAHs Arks artikkel og kildene i denne. NOAH deltok i programmet, og diskusjonen som fulgte i mediene. Samme år hadde NOAH samlet informasjon fra alle politidistriktene om hvordan kriminalitet mot dyr ble behandlet. NOAHs undersøkelse viste at 80-90% henlegges, inkludert grove saker. Eksponering av disse funnene i media og lanseringen av www.dyrepoliti.no, aktualiserte debatten.

"I 2013 produserte NRK Brennpunkt en dokumentar, «Bare et dyr», med grunnlag i NOAHs Arks artikkel."

NOAH laget også en sammenstilling som viste hvordan grov dyremishandling ble straffet mildere enn mindre skadeverk. I 2013 sendte NOAH denne informasjonen og en oppfordring om å starte dyrepoliti til både Justisdepartementet og Landbruksdepartementet, samt de relevante stortingskomiteene og de ulike partiene. Vi tok opp temaet i politiske møter, og budsjetthøringer i Stortinget.

NOAH overleverte 40 000 underskrifter for dyrepoliti til Stortingspolitikere rett etter dokumentaren på NRK, og sørget ved kronikker og i debatter for at temaet forble i medienes bevissthet. Man ser også økt engasjement hos publikum: NOAH fikk inn stadig flere tips, og anmelder stadig flere saker fra 2013.

"I 2013 ble den første Stiansen-prisen utdelt til NOAH for vårt engasjement mot kriminalitet overfor dyr."

Innsatsen for dyrepoliti ble lagt merke til. I 2013 ble den første Stiansen-prisen utdelt til NOAH - blant annet for vårt engasjement mot kriminalitet overfor dyr.

I 2014 samles 4000 mennesker foran Stortinget i NOAHs markering, og 5500 totalt i Norge, for å kreve dyrepoliti. Foto: Erling Pande Bråthen

Politisk gjennombrudd for NOAHs modell

NOAH presenterte argumentene for å opprette en dyrepolitiavdeling innenfor politiet, til politikerne. NOAH mente at et dyrepoliti må være offentlig og under politiet. Et «privat» dyrepoliti, slik enkelte politikere foreslo, risikerte å innebære en enda større nedprioritering av dyrene; lovbrudd overfor dyr ses på som separat fra alle andre former for lovbrudd.
I 2014 møtte NOAH statssekretær i Justisdepartementet og andre profilerte FrP-politikere for å diskutere dyrepoliti i praksis. NOAH la bl.a. frem et notat om dyrepoliti, og fikk gjennomslag for sitt syn om at dyrepoliti måtte være underlagt politiet.

"I 2014 møtte NOAH statssekretær i Justisdepartementet og andre profilerte FrP-politikere, og fikk gjennomslag for sitt syn om at dyrepoliti måtte være underlagt politiet."

NOAH brukte jubileumsåret 2014, på Dyrenes Dag, til å arrangere en markering for dyrs rettsvern og dyrepoliti. 4000 mennesker foran Stortinget, og 5500 totalt i flere byer, stilte opp for å kreve dyrepoliti. Dette gjorde tydelig inntrykk på politikerne, og prosessene var i gang.

"I regjeringsplattformen 2018 får NOAH gjennomslag for at det skal bli dyrepolitiavdelinger i alle politidistrikter."

I januar 2015 deltar NOAH med innlegg på et seminar i regi av politiet og Mattilsynet. Her lanserer landbruksministeren prøveprosjektet med dyrepoliti. De påfølgende årene jobber NOAH for landsdekkende dyrepoliti, og det bevilges hvert år penger til nye avdelinger. I regjeringsplattformen 2018 får NOAH gjennomslag for at det skal bli dyrepolitiavdelinger i alle politidistrikter.

Endelig dyrepoliti i hele Norge

På tross av politiske løfter i 2018, tok det tid å få på plass dyrepolitiavdelingene. I statsbudsjettet for 2020 var plutselig ikke dyrepolitiavdelinger nevnt. NOAH handlet raskt og opprettet en underskriftskampanje for realisering av dyrepoliti i hele Norge innen 2021, og 30 000 mennesker signerte kampanjen i løpet av et par måneder. I forbindelse med budsjettbehandlingen stilte NOAH i justiskomiteen og overleverte signaturene. Vi ble heldigvis hørt, og dyrepolitibevilgning på 18 millioner noe å opprette de resterende avdelingene, samt en presisering av at prosjektet skulle være permanent, ble tatt inn i budsjettet. NOAH lot signaturkampanjen fortsette for å oppnå det andre del-målet; strengere straffer for dyremishandling.

Ved utgangen av 2021 hadde ale politidistrikter dyrekrim-personell. I 2022 startet politiet igjen med felles seminarer med Mattilsynet om dyrekrim, og utarbeidet også en veiledning for hyrekrim-enhetene. NOAH bidro med innspill til veilederen, og holdt foredrag for politi og Mattilsynet på seminaret.