Flest anmeldelser

Oppdatert 18.04.2024

NOAH anmelder en rekke saker årlig. I mange år ble saker konsekvent henlagt. Etter at NOAH påpekte problemet, har en viss endring skjedd.

Siden 2013 har NOAH anmeldt ca 100 saker om kriminalitet mot dyr i året. Også tidligere år har NOAH anmeldt en anseelig mengde saker. Politiets rapport i forkant av opprettelsen av dyrepoliti i 2015, viste at NOAH var den aktør som anmeldte flest saker. Vi mottar tips fra publikum som tar kontakt med oss, og får kjennskap om dyremishandling gjennom medieoppslag. Sakene dreier seg om ville dyr, produksjonsdyr, familiedyr og hjemløse dyr. Før opprettelsen av dyrepoliti ble de fleste saker henlagt, og i 2013 gjennomførte NOAH en undersøkelse for å løfte frem dette.

NOAHs undersøkelse av anmeldelser 2009-2013

I 2013 systematiserte NOAH anmeldelser om dyremishandling fra ulike kilder over de siste fem årene. Ikke alle politikamre hadde oversikt over kriminaliteten mot dyr, likevel gir undersøkelsen et inntrykk av situasjonen.

I 2009 var antall saker anmeldt for generelle brudd på dyrevelferdsloven ca 75. Ca. 150 saker har vært anmeldt til politiet i både 2010 og 2011. Politiet selv sier at de har mottatt 233 anmeldelser som omhandler dyrevelferdsloven, hvorav en tredjedel dreier seg om ulovlig reptilhold, i 2012 – hvilket betyr 150 generelle saker også det året.1 For 2013 har de mottatt 274 anmeldelser totalt – og ca 180 for generelle brudd på dyrevelferdsloven.2

"Straffene var lave selv for grov vanskjøtsel – noen få tusen i bøter eller fengsel på 12 til 100 dager. Også flere av Mattilsynets saker blir henlagt."

Mattilsynets politianmeldelser etter tilsyn med landdyr, utgjør 3 i 2009, 18 i 2010, 63 i 2011, 31 i 2012 og 48 i 2013.3 Hvor mange vanskjøtselssaker som ikke når rettsvesenet fordi de ikke fanges opp av Mattilsynet – selv om noen har varslet – kan man ikke si noe om. Politidirektoratet mener i tillegg det er store mørketall i antall dyrevernsaker.4

Mattilsynets anmeldelser ble i større grad fulgt opp enn anmeldelser fra andre – det dreier seg ofte om vanskjøtsel av sauer, kyr o.l. Her er gjerningsperson kjent, og det er ofte snakk om saker med gjentagende lovbrudd over tid. Men straffene var likevel lave selv for grov vanskjøtsel – noen få tusen i bøter eller fengsel på 12 til 100 dager. Også flere av Mattilsynets saker blir henlagt. En annen type saker som utmerker seg og fører til reaksjon, er saker hvor ville, fredede dyr er involvert. I skarp kontrast til sakene med grov mishandling av ikke-fredede dyr, ser NOAH at sakene som gjelder fredede dyr får konsekvenser – også etter dyrevelferdsloven. F.eks. anmeldte NOAH i 2013 en kommune for pining og dreping av flere titalls krykkjer, og straffen ble 200 000 i bot.5

"Oppklaringsprosenten på dyrevernsakene i oversikten NOAH har utarbeidet, tyder på at den ikke er høyere enn 10-20 %."

Oppklaringsprosenten på miljøforbrytelser er relativt høy, på 61 %. Til sammenligning er det høyeste oppklaringen for narkotikaforbrytelser på 88 %, deretter økonomisk kriminalitet på 71 %, seksualforbrytelser som også ligger på 61 % – fulgt av voldskriminalitet på 57 %. Lavere oppklaringsprosenter finner man i skadeverksaker (22%) og vinningsforbrytelser (15%) , som for øvrig utgjør 60% av alle saker.6

Politiet hadde per 2013 ingen oversikt over dyrevernsakenes oppklaringsprosent. En undersøkelse av Oslo-politiet viser at i perioden 1995-2000 førte 82 anmeldte dyremishandlingssaker bare til 13 reaksjoner – en henleggelsesprosent på 84 %.7 Oppklaringsprosenten på dyrevernsakene i oversikten NOAH har utarbeidet, tyder på at den ikke er høyere enn 10-20 %.

Eksempler på politiets behandling før 2014

NOAHs undersøkelse viser at ca. 10% av sakene som ble anmeldt i 2013 resulterte i reaksjon – de fleste er forelegg, noen er «tiltalebeslutninger» (dvs de er gått til domstol). Blant disse sakene er en bot på 7000 kroner gitt til en person som gjentatte ganger slo naboens katt med en planke til den døde. Blant de mange henlagte sakene i 2013 finner man flere voldssaker mot familiedyr; «slått hund med treplanke», «gjentatte slag i hodet på hund», «skutt katt», «katt skutt i magen og påført alvorlig skade», «mishandling av katt», «halshugging av kanin» m.m. Mishandling og drap av katter går særlig igjen – blant annet fire kattedraps-episoder fra Haugesund; hver og en mishandlet til døde med tydelige sadistiske metoder.

"Blant de mange henlagte sakene i 2013 finner man flere voldssaker mot familiedyr; «slått hund med treplanke», «gjentatte slag i hodet på hund», «katt skutt i magen og påført alvorlig skade»"

I 2012 var det noe flere reaksjoner, ca. 20 %, men ellers er bildet likt. De fleste reaksjonene er også dette året forelegg - et forelegg er gitt for å ha sultet ihjel flere kyr. Det er også et par dommer – én for mislighold av mink i Rogaland. Blant henleggelsene dette året er det igjen mange tragiske katteskjebner – «mishandlet», «skutt», «skutt med luftgevær», «mishandlet med klemskader og spark», «grove skader med bl.a. avrevet hale». Også voldssaker mot hunder, innesperring av sauer uten vann og mat og å sette fyr på måkeunger er henlagt.

Årene før byr også på overvekt av henleggelser – hvorav noen utmerker seg: Å tenne på levende måker ble henlagt også i 2011 – likeså avliving av kattunger med kniv. I 2010 ble en sak med pinnsvin som ble sparket til døde, henlagt fordi mistenkte var under 15 år gammel. Samme år ble en sak hvor hund ble drept med kniv henlagt, med begrunnelsen at det var «tvil ved gjerningsmannens tilregnelighet».

 Oversikt over NOAHs anmeldelser 2014-2018

Etter at bevisstheten om vold mot dyr økte, og særlig etter at dyrepoliti-satsingen kom i 2015, har politiets behandling av anmeldelser bedret seg noe. Men man ser likevel at alvorlig dyremishandling henlegges, og at det er behov for at dyrepolitiavdelingene som er lovet, kommer på plass. Her er en oversikt over NOAHs anmeldelser årene 2014-2018:

I løpet av 2014 anmeldte NOAH til sammen 91 tilfeller av brudd på dyrevelferdsregelverket. Omtrent 60 prosent av sakene gjaldt familiedyr, 26 prosent ville dyr, og 17 prosent produksjonsdyr. Blant de 91 anmeldte sakene ble 45 av sakene henlagt.

"En av sakene gjaldt hunden Lukas som ble bundet fast til en betongblokk og kastet ut i en elv. Eieren ble dømt i Høyesterett til fengsel i 90 dager."

En av sakene gjaldt hunden Lukas som ble bundet fast til en betongblokk og kastet ut i en elv. Eieren ble dømt i Høyesterett til fengsel i 90 dager og forbud mot å holde husdyr i 5 år.8 NOAH anmeldte også saker der katter hadde blitt brent levende i bur, druknet i bur, kvalt med ledning, skutt med luftgevær, og kappet opp. En annen sak gjaldt vanskjøtsel av hester, der hester hadde dødd av sult. Eieren ble dømt til fengsel i 90 dager og fikk forbud mot å ha husdyr i 5 år.9 NOAH anmeldte en person for å ha mishandlet en måke til døde, og en annen for å ha skutt måker fra en veranda i et boligfelt. Begge disse personene fikk bot. NOAH anmeldte flere bønder for å ha avmagret sauene sine. Vi anmeldte også en bonde for å ha slått og sparket kuene og oksene sine. Denne saken ble henlagt av politiet.

Lukas ble druknet av sin eier. NOAH anmeldte, og saken markerte et skille i straffeutmåling for dyremishandling. Foto: Privat.

I 2015 anmeldte NOAH 109 saker om dyremishandling. Omtrent 55 prosent av sakene gjaldt familiedyr, 31 prosent ville dyr, 11 prosent produksjonsdyr og 3 prosent sjødyr. Av de 109 anmeldte sakene ble 63 av dem henlagt.

Vi anmeldte forhold der katter hadde blitt avlivet ved drukning, luftpistol, feller, slag, gift, og påkjørsler der sjåføren stakk av fra stedet. Mange saker dreide seg også om hunder og katter som hadde blitt forlatt. En av sakene dreide seg om en katt som kom hjem med brukket bein og flere skuddsår. Saken ble henlagt. Av sakene som dreide seg om ville dyr dreide mange seg om ulovlig avliving av måker og annen ulovlig jakt. Eksempler på ulovlige avlivingsmetoder vi anmeldte var avliving ved bruk av luftgevær, spikerpistol, pil, gift, dynamitt, slått med planke og kvelning med tau. NOAH anmeldte en bonde som hadde sultet i hjel sine 92 storfe. Han ble dømt til fengsel i 1 år og 8 måneder i Høyesterett. Denne saken er også kjent som Jøa-dommen.10 Vi anmeldte også to reineiere for å ha skadet reinen sin for å få det til å se ut som rovdyrskader. De to reineierne ble dømt i Høyesterett til fengsel i to år og fem måneder, og ett år og åtte måneder.11

"NOAH anmeldte en bonde som hadde sultet i hjel sine 92 storfe. Han ble dømt til fengsel i 1 år og 8 måneder i Høyesterett."

Til sammen anmeldte NOAH 56 saker i løpet av 2016. Av disse gjaldt 46 prosent familiedyr, 41 prosent ville dyr, 9 prosent produksjonsdyr og 4 prosent sjødyr. Av de 56 anmeldte sakene ble 17 av dem henlagt.

NOAH anmeldte blant annet flere forhold der katter kom hjem med sviskader, sår og slagskader, avkappede kroppsdeler, og luftgeværkuler i kroppen. Vi anmeldte også et forhold som dreide seg om hunden Zarek som hadde blitt sterkt mishandlet av sin hundepasser som hadde slått, sparket og bitt hunden. Hundepasseren ble dømt til fengsel i 6 måneder for flere lovbrudd.12 NOAH anmeldte et forhold der McDonalds i Kristiansand hadde leid inn et firma som satte opp limfeller for å fange fugler. Skadedyrteknikeren ble dømt til å betale en bot på 20 000 kroner.13 Vi anmeldte et liknende tilfelle der et kjøpesenter brukte limfeller til å fange mus. Denne saken ble henlagt. En annen av de anmeldte sakene dreide seg om en mann som hadde avlivet ei skjære ved hjelp av en rottefelle. Mannen ble dømt i Eidsivating lagmannsrett til å betale en bot på 10 000 kroner.14 NOAH anmeldte også en bonde for å ikke ha gitt kuene sine tilstrekkelig tilgang på vann og fôr/beite. Saken ble henlagt.

"NOAH anmeldte et forhold der McDonalds i Kristiansand hadde leid inn et firma som satte opp limfeller for å fange fugler. Skadedyrteknikeren ble dømt til å betale en bot på 20 000 kroner."

I 2017 anmeldte NOAH 89 tilfeller av dyremishandling. Omtrent 46 prosent av disse sakene gjaldt familiedyr, 25,8 prosent ville dyr, 23,6 prosent produksjonsdyr, og 4,5 prosent sjødyr. Av de 89 anmeldte sakene ble 43 av dem henlagt, og 40 er ikke avgjort.

Eksempler på saker er katter som ble skutt på med luftgevær eller slått i hjel, avliving med kniv, og flere katter som hadde blitt etterlatt ute i kasser. I en sak var 40 katter holdt inne i et svært skittent hus med mangel på tilsyn og stell. Vi anmeldte også en mann for å ha holdt 60 hunder i trange transportbur uten tilstrekkelig tilsyn og stell. Sakene ble henlagt. Av sakene som gjaldt ville dyr anmeldte vi blant annet et forhold der måker hadde blitt skutt på med luftgevær, sparket, tråkket på og kjørt over med bil. Personen ble dømt i Sør-Trøndelag tingrett til fengsel i 30 dager, 120 timer samfunnsstraff og 300 kroner i bot. En sak gjaldt vanskjøtsel av 60 okser. Saken skal føres for tingretten. En annen sak gjaldt et svinehold der Mattilsynet hadde funnet over 100 døde griser som følge av vanskjøtsel (saken er ikke avgjort).

NOAH anmeldte en mann som tok livet av en skjære ulovlig i rottefelle. Mannen ble dømt. Foto: NOAH

I løpet av 2018 har NOAH anmeldt 161 saker om brudd på dyrevelferdsloven. Av disse sakene gjaldt 46 prosent produksjonsdyr, 28 prosent ville dyr, og 26 prosent familiedyr. Av de 161 anmeldte sakene ble 79 henlagt.

I løpet av 2017 og 2018 gjennomførte Mattilsynet et tilsynsprosjekt med slaktegrisbesetninger i Rogaland der det ble funnet svært mange alvorlige brudd på regelverket. NOAH anmeldte 54 av disse bøndene. Av disse sakene ble 45 først henlagt, men statsadvokaten valgte å ta opp 30 av sakene til ny etterforskning etter våre klager. Blant sakene som dreide seg om ville dyr anmeldte vi flere tilfeller av ulovlig jakt og utsetting av fasaner og rapphøns til hundetrening. Vi anmeldte også flere tilfeller av skadeskyting av hjortedyr, og jakt utenfor jakttid. En av sakene gjaldt en skadeskutt reinsdyrkalv som ble funnet blodig og vandrende langs veien. Saken ble henlagt. Av sakene som gjaldt familiedyr anmeldte vi saker som dreide seg om katter som hadde blitt skutt på med luftgevær eller etterlatt til seg selv. En av sakene dreide seg om en kvinne som hadde holdt 22 katter innesperret i en hytte uten mat og stell.

 1. www.politi.no/politidirektoratet/ aktuelt/Nyhet_12895.xhtml, 16.09.2013
 2. Brev fra Politidirektoratet til politikamrene, 14.03.14
 3. Oversikt per 09.07.13 mottatt i mail fra Mattilsynet til NOAH; Mail fra Mattilsynet til NOAH (v/ Birkeland) 11.06.14 med tall for 2013
 4. Brev fra Politidirektoratet til politikamrene, 14.03.14
 5. www.adressa.no/nyheter/nordtrondelag/article8246219.ece
 6. "Straffesakbehandlingen i politiet pr. 31. desember 2012", Riksadvokaten 14.01.13
 7. ”Samfunnets dyrevern – dyras vern mot lidelse? Om anmeldt dyremishandling i Oslo-området", Guri Larsen, 2002
 8. HR-2016-295-A (Lukas-dommen)
 9. TOSFI-2015-2955
 10. HR-2016-2285-A (Jøa-dommen)
 11. HR-2017-2431-U V
 12. Dom av Asker og Bærum tingrett 25.01.2017
 13. Dom av Kristiansand tingrett 10.02.2017
 14. LE-2017-183841