§32 og egenverdi

Oppdatert 18.04.2024

Da den nye dyrevelferdsloven kom i 2010, var det en vesentlig feil ved § 32 – dyr som ble vanskjøttet eller mishandlet kunne ikke få en ny sjanse, med mindre tidligere eier godtok det. NOAH jobbet for å endre dette helt fra starten, og i 2017 fikk vi endelig gjennomslag.

Den opprinnelige § 32 lød: «Dersom tilsynsmyndigheten finner at dyret ikke kan leveres tilbake til eier, skal dyret avlives. Hvis eieren samtykker, kan dyret likevel omplasseres eller selges» NOAH har fremmet endring av §32 ovenfor Mattilsynet helt siden den nye dyrevelferdsloven ble vedtatt, og henvendt seg til Landbruksdepartementet med argumenter om hvorfor paragrafen ikke holder mål. Departementets begrunnelse for paragrafen (Ot.prp. nr 48 (2002-2003) var at "ansvarsoverdragelse til tilsynsmyndigheten i forbindelse med vedtak om midlertidig forvaring ikke innebærer at eiendomsretten til dyret overføres." Dyrs egenverdi hadde dermed i praksis tapt i kampen mot eiendomsretten, i en situasjon hvor dyr har hatt mest behov for lovbeskyttelse.

"NOAH har fremmet endring av §32 ovenfor Mattilsynet helt siden den nye dyrevelferdsloven ble vedtatt, og henvendt seg til Landbruksdepartementet med argumenter om hvorfor paragrafen ikke holder mål."

NOAH var involvert i flere saker hvor denne paragrafen fikk urimelige konsekvenser. Et eksempel var en sak NOAH anmeldte der en flokk rottweilere levde under dårlige forhold. Hundene kunne med stor sannsynlighet hatt mange gode år igjen. Til tross for at NOAH ønsker å være behjelpelige med omplassering, ble hundene avlivet etter eiers ønske. Hadde det ikke vært for den ene setningen i §32 kunne disse hundene og mange andre dyr fortsatt vært i live.

I 2013 trappet NOAH opp arbeidet for å få endret paragrafen og trosse eiendomsrettens forrang. NOAH hadde møter med flere stortingspolitikere om endringen. Stortingsrepresentanter fra Høyre, Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre og Miljøpartiet var alle positivt innstilt til en endring.

Alle dyr fortjener et godt liv - særlig de som er reddet fra vanskjøtsel og mishandling.

I oktober 2013 fremmet NOAH saken i et dialogmøte med Mattilsynet, som sa seg enig i at en endring ville vært ønskelig. I tillegg ble det utarbeidet et skriftlig spørsmål i samarbeid med NOAH som Miljøpartiet rettet til landbruks- og matministeren, hvor svaret støttet en endring «dersom Mattilsynet var enige». Mattilsynet måtte nå stå for sine uttalelser, og de sendte henvendelse til departementet hvor de bekreftet at de ønsket en lovendring. Mattilsynet måtte svare på flere spørsmål fra departementet over en lengre periode, og NOAH kommuniserte med Mattilsynet om disse spørsmålene. Departementet gav deretter beskjed om at forslaget ville sendes på høring i september 2015.

"I samarbeid med NOAH stilte Miljøpartiet skriftlig spørsmål i Stortinget rettet til landbruks- og matministeren, hvor svaret støttet en endring «dersom Mattilsynet var enige»."

September 2015 kom og gikk uten høring, og NOAH purret på departementet ved flere anledninger. En lovendring hastet for de mange dyrene som i flere saker risikerte unødig avliving. I mars 2017, få uker etter NOAHs siste purring, ble forslaget endelig sendt på høring. Lovendringen vil tillate at Mattilsynet omplasserer dyr som ikke skal tilbake til eier grunnet mishandling eller vanskjøtsel, og som før ville ha blitt rutinemessig avlivet. Men endringen er ingen garanti for at dyr får en ny sjanse - dette krever også at Mattilsynet har nok omplasseringshjem klare til å ta imot dyr, i samarbeid med omplasseringsforeninger. Departementet "legger til grunn at det vil være en klar forutsetning for at dyr skal kunne omplasseres av Mattilsynet, at det finnes personer eller organisasjoner som er villige til å overta et dyr som skal omplasseres på ganske kort varsel." Hvis Mattilsynet ikke får omplassert raskt nok, risikerer derfor dyr fortsatt å bli avlivet. Dette gjør at gode dyrehjem med plass til dyr er viktigere enn noen gang.

"I mars 2017, få uker etter NOAHs siste purring, ble forslaget endelig sendt på høring. Fra 1. mai 2018 trådte lovendringen i § 32 i kraft."

I høringsbrevet stodet også at "Mattilsynet vil i hver sak gjøre en konkret vurdering av om dyret er egnet for omplassering eller salg, særlig ut fra hensynet til dyrets velferd, helse, alder og sosialisering overfor mennesker." NOAH har understreket overfor departementet at en vurdering av dyret i en krisesituasjon ikke gir noen god indikasjon på hvilket miljø dyret vil være egnet til senere. Det er derfor viktig å gi dyr en sjanse selv om de er redde, avmagrede eller syke - som naturlig nok vanskjøttede og mishandlede dyr nødvendigvis ofte er.

Fra 1. mai 2018 trådte lovendringen i § 32 i kraft. Dyr som reddes fra vanskjøtsel og mishandling blir usynlige for folk flest når de bare avlives. Nå har disse dyrene en sjanse til å bli synlige igjen, og det kan skapes bevissthet rundt hvor mange dyr som egentlig trenger nye gode hjem etter å ha blitt sviktet av tidligere eiere. Antallet dyr som trenger å få sjansen til et nytt og bedre liv er langt større enn det allmennheten er klar over. NOAH oppfordrer alltid til å ta imot omplasseringsdyr istedenfor å kjøpe dyr fra oppdrettere.